Цели

АТП има за своя стратегическа цел да бъдат изградени силни, политически и икономически независими български продуцентски компании, които по най-ефективен начин да работят за удовлетворяване зрителските ползи на телевизионната аудитория като:

  • Противостои на опити за установяване на монопол в областта на телевизионната продуцентска дейност
  • Подпомага работата и защитава интересите на независимите телевизионни продуценти в България
  • Работи изцяло за създаването на благоприятна законова среда за упражняване на частна продуцентска дейност от големи и малки компании
  • Защитава разнообразието и стойността на произведенията на независимите външни продуценти
  • Повишава престижа на българската независима продуцентска гилдия на национално и международно ниво